Ärende

Resultatprognos och delårsbokslut per augusti 2014 för stadshuskoncern