Interpellation/fråga

Interpellation om lagerrutiner inom vård- och omsorgsverksamheter från (C)