Interpellation/fråga

17. Svar på interpellation om biblioteksavtal