Interpellation/fråga

Interpellation av Simon Alm (SD) om utsatta områdens tillgänglighet