Ärende

22 Interpellation av Mohamad Hassan (L) om inrättande av personalutskott