Interpellation/fråga

KF 17 Svar på interpellation om besittningsrätt till kommunens bostäder