Interpellation/fråga

Svar på interpellation om majoritetens ensidiga parkeringspolitik