Interpellation/fråga

Svar på interpellation om att Uppsalas föreningsliv ska vara tillgängligt