Interpellation/fråga

165. Interpellation om utvecklingsplaner för Fyrishov - med svar