Interpellation/fråga

96. Interpellation om uppföljning av det ekonomiska läget