Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kronåsen 1:25, Emmy Rappes väg 7

Bygglov för anläggande av fyra parkeringsplatser för foodtrucks
(Dnr. 2018-000875).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Nåsten 1:1

Bygglov för nybyggnad av carport/maskinhall
(Dnr. 2018-000729).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 11 maj 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.