Kungörelser

Detaljplanen för Uppsala Arena vann laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplanen för Uppsala Arena
    (diarienummer 2013-001157)

Beslutet om antagande har, efter återkallat överklagande, vunnit laga kraft 2017-04-19 .

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 2 maj 2017
Plan- och byggnadsnämnden