Kungörelser

Detaljplanen för S:t Per, Dragarbrunn 15:3 har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 27 oktober 2016 att anta förslag till detaljplan för:

  • Kvarteret S.t Per, Dragarbrunn 15:3 
    (diarienummer 2012-20188)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2016-11-30.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 13 december 2016
Plan- och byggnadsnämnden