Kungörelser

Detaljplanen för kvarteret Takryttaren har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 16 december 2016 att anta förslag till detaljplan för:

  • Kvarteret Takryttaren
    (diarienummer 2012-020232)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2017-08-28.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 7 september 2017
Plan- och byggnadsnämnden