Kungörelser

Detaljplanen för kvarteret Söderhällby har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 24 augusti 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • del av kvarteret Söderhällby
    (diarienummer 2015-000985)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2017-09-27.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 4 oktober 2017
Plan- och byggnadsnämnden