Kungörelser

Detaljplanen för Kvarteret Broccolin, Årsta 85:1 har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 22 juni 2016 att anta förslag till detaljplan för:

  • Kvarteret Broccolin, Årsta 85:1
    (diarienummer 2012-20095)

Beslutet om antagande har, efter överklagande vunnit laga kraft 2016-11-15.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 25 november 2016
Plan- och byggnadsnämnden