Kungörelser

Detaljplanen för Gunsta 1:109 m.fl. - Nytt laga kraft datum

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 23 januari 2014 att anta förslag till detaljplan för:

  • Gunsta 1:109 med flera, diarienummer 2012-20146
    (Lantmäterimyndighetens aktbeteckning: 0380-P2015/13)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2016-07-11.

Nytt laga kraft datum ersätter tidigare datum enligt beslut från Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen 2016-07-11, att inte ge prövningsttillstånd

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 21 oktober 2016
Plan- och byggnadsnämnden