Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område

Fjärdingen 32:1, Sjukhusvägen 5B

Bygglov för nybyggnad av sjukhusbyggnad samt rivningslov för rivning av restaurangbyggnad. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-00113).

Kåbo 1:18, Korsningen Regementsvägen/ Dag Hammarskiölds väg

Tidsbegränsat lov för container med information t.o.m. 2022-06-01. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-001652).

Kronåsen 1:25

Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar och containrar samt parkering t.o.m. 2020-11-30. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-001943).

Fjärdingen 32:1, Inre sjukhusvägen

Bygglov för uppförande av väderskydd. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-002301).

Kåbo 1:20

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2020-04-15. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-002418).

Gamla Uppsala 27:1, Vattholmavägen

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Avvikelsen avser markanvändningen (Dnr. 2019-002284).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 4 oktober 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se