Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fjärdingen 35:1 S:t Erikstorg 8

Tidsbegränsat säsongslov för uteservering. Avvikelsen avser markanvändningen.
(Dnr. 2019-001836)

Fålhagen 70:1, Fålhagen 1:32, Stationsgatan 12-14

Tidsbegränsatlov för uteservering, Avvikelsen avser markanvändningen.
(Dnr. 2019-001480)

Fjärdingen 1:3, Skolgatan 39 b

Tidsbegränsat lov för kiosk, Avvikelsen avser markanvändningen.
(Dnr. 2019-001643)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Tibble-Sundby 1:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus.
(Dnr. 2019-000985)

Balsbo 1:53, Balsbo 237 Järlåsa

Ändrad användning från lägerverksamhet (sjöstugan) till fritidsboende.
(Dnr. 2019-000700)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 9 augusti 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se