Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kvarngärdet 27:2, S:t Persgatan 30

Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus, Hus B samt rivning av bef. transformatorstation. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2018-001947)

Kungsängen 32:1, Sågargatan 18

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2021-12-31. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-001278)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Skuttunge-Brunnby 5:2

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2018-003452)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 14 juni 2019 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se