Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fjärdingen 35:1, S:t Erikstorg 8

Tidsbegränsat lov för inglasad uteservering t.o.m 2019-01-10. Avvikelsen avser markanvändningen (Dnr. 2018-001615).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Danmark 1:3, Danmark 67

Bygglov för ändrad användning från lada och komplementbyggnad till gruppboende (Dnr. 2017-003754).

Jumkils-Ubby 1:13

Bygglov för nybyggnad av teknikbod (Dnr. 2018-001786).

Ålands-Söderby 12:2

Bygglov för uppförande av mast och nybyggnad av två teknikbodar (Dnr.2018-001725).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kanlämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 3 augusti 2018 till Uppsala kommun,Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12,Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.