Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fålhagen 19:4, Norrtäljegatan 9A

Bygglov för nybyggnad av sophus och rivningslov för rivning av befintligt sophus. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2018-001087).

Fullerö 36:1, ICA Stjärnvägen i Storvreta

Bygglov för uppförande av återvinningsstation. Avvikelsen avser åtgärd på mark som inte får bebyggas (Dnr.2018-001654).

Luthagen 1:2, S:t Johannesgatan/Klostergatan

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2018-001408).

Dragarbrunn 21:1, S:t Persgatan/Kungsgatan

Bygglov för nybyggnad av parkeringsgarage. Avvikelsen avser byggnation under mark som inte får bebyggas (Dnr. 2018-001718).

Sala backe 1:1, Mistelgatan

Bygglov för uppförande av väderskydd samt skylt och rivningslov för rivning av befintligt väderskydd. Avvikelsen avser markanvändningen (Dnr. 2018-001489).

Luthagen 1:15, Börjegatan/norrlandsgatan

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2018-001259).

Berthåga 11:33, Hedenbergsvägen

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2018-001441).

Eriksberg 1:4, Granitvägen

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2018-001466).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Kronåsen 1:15, Lägerhyddsvägen

Tidsbegränsat lov för cykelparkering t.o.m. 2022-05-15 (Dnr. 2018-001589).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 6 juli 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.