Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kåbo 1:20

Tidsbegränsat lov för anläggande av parkeringsplatser t.o.m. 2023-07-31.
Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2018-001382)

 

Gottsunda 25:2, 29:1 och 30:1, August Södermans väg, Rangströms väg, Stenhammars väg, Blomdahls väg och Musikvägen

Bygglov för nybyggnad av sex stycken miljöhus. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas samt avstånd till gräns.       
(Dnr. 2018-000357)

 

Åtgärd utom detaljplanerat område

Kronåsen 1:25

Bygglov för anläggande av fyra parkeringsplatser för foodtrucks.
(Dnr. 2018-000875)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 22 juni 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.