Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

 

Lena-Ängeby 2:15, Lena-Ängeby Soläng 42                                                            Nybyggnad av ridhus (Dnr: 2017-002999).

 

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Synpunkter lämnas skriftligt senast 19 januari 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.