Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Dragarbrunn 25:1, Stadshusgatan 2

Bygglov för tillbyggnad av kontorshus, inredning av lokaler för handel och ändrad användning från kontor till restaurang/café.
Avvikelsen innebär överskridande av tillåten nockhöjd.
(Dnr. 2018-000965)

Gamla Uppsala 99:2, Gamla Uppsalagatan 121

Bygglov för nybyggnad av sex flerbostadshus med parkeringsgarage, fasadändring, ändring av FG och inredning av ytterligare lägenheter.
Avvikelsen avser överskridande av byggrätt och markanvändning.
(Dnr. 2017-002731)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Funbo-broby 1:2, Funbo Vargspåret 21

Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och gäststuga.
(Dnr. 2018-000781)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 25maj 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.