Anslag

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott 16 april

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: mark-fastighet@uppsala.se

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 9 maj 2018

Se vilka ärenden vi tog upp på sammanträdet

Se hur du överklagar beslut