Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. För att söka stipendiet måste uppsatsförfattarna uppfylla tre krav:

  • De har fått godkänt på ett arbete på C-, D-, magister- eller masternivå.
  • De är studenter vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet.
  • De har lagt fram arbetet under höstterminen 2022 eller vårterminen 2023.

Kriterier för stipendiet

Uppsatsen kan behandla samhällsvetenskapliga eller teknisk-naturvetenskapliga frågor inom miljö, pedagogik eller socialmedicin. Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för delaktighet och demokratisk förankring.

Två av stipendierna går till författare av uppsatser som handlar om hur samhället kan minska utsläppet av växthusgaser eller anpassas till ett förändrat klimat.

Sök stipendiet 

Vinnare av uppsatsstipendier

Elin Ankarloo och Emelie Eriksson

Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, En kvalitativ analys av hur kontrollspann och delade ledarskap påverkar chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö i Uppsala kommun.

Uppsatsen är högst relevant för Uppsala kommun och utgår från en pågående förändringsprocess. Dess slutsatser bidrar till att öka kunskapen inom chefsförtätningens komplexitet och utmaningar likväl som att resultatet för de enskilda cheferna upplevs positivt, med en mer rimlig arbetsbörda och en upplevelse av en bättre arbetsmiljö. Uppsatsen har ett fint språk samt ett moget och stringent vetenskapligt upplägg med en reflekterande ansats och tydlig röd tråd genom hela arbetet.

Saga Nyman Renström och Alice Tervalampi Olsson

Institutionen för socialt arbete (ISA), Uppsala universitet.

Ett jobb som alla andra: En kvalitativ studie om daglig verksamhet som en meningsfull och arbetshabiliterande sysselsättning.

Uppsatsen handlar om ett ämne som är av hög relevans för Uppsala kommun och som kommunen såväl arbetar med som kommer att fortsätta arbeta med framgent. Det är särskilt intressant att se hur resultaten som framkommer ställs mot teorier och vetenskaplig kunskap. Den mycket ambitiösa uppsatsen är synnerligen välskriven och har ett tydligt och moget vetenskapligt upplägg med en reflekterande ansats, där författarna förklarar och motiverar sina val genom hela uppsatsen och även själva tar upp begränsningar i studien på ett vetenskapligt moget sätt. Den etiska medvetenheten går som en röd tråd genom hela arbetet.

Eric Lund

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Fler träd i staden: hur kan krontäckningsgraden ökas i östra Uppsala? 

För en mycket välskriven uppsats av hög praktisk relevans för Uppsala kommun i dess målsättning om 30% trädkrontäckning i staden. Uppsatsen har en bra teoretisk bakgrund och ett utmärkt metodologiskt angreppssätt. De kritiska och konstruktiva analyserna, tillsammans med de välgjorda illustrationerna, visar konkret kommunens möjligheter och utmaningar för att uppnå sin målsättning i stadsdelar av olika karaktär.

Maja Melkerhed och Tiam Shahni

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Ledarskap i klassrummet: En kvantitativ enkätstudie om kvinnliga och manliga lärares syn på ledarskap. 

Uppsatsen behandlar ett ständigt aktuellt, omdebatterat och relevant ämne och dess tydliga resultat är en intressant utgångspunkt för Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun och det fortsatta arbetet med ledarskapet i klassrummet. Den ambitiösa uppsatsen är välskriven med ett alltigenom fint språk och med begreppslig klarhet. Uppsatsen har ett tydligt vetenskapligt upplägg med en reflekterande ansats där författarna förklarar och motiverar sina val och även själva tar upp begränsningar i studien på ett vetenskapligt moget sätt.

Johanna Stafström och Ebba Werner

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Mycket av det vi gör är ju anpassat för barn, men hur får de reda på det? 

Uppsatsen belyser på ett klarsynt och genomtänkt sätt såväl kommunikatörernas potential som tillkortakommanden när det gäller att bidra i organisatoriska förändringsprocesser. Ett examensarbete ska visa prov ett gott hantverk. Den här uppsatsen är ett väldigt gott exempel på det! En ambitiös och mycket väl utformad och genomförd studie och en välskriven rapport som leder läsaren med väl grundade och reflekterade överväganden.

Victoria Eriksson

Sveriges Lantbruksuniversitet.

Suspect Screening of Organic Micropollutants in Stormwater.

För ett utmärkt väl genomfört arbete, vetenskapligt baserat och av imponerande omfång. Metodologiskt intressant och framgångsrik undersökning av organiska föroreningar i dagvattendammars in- och utlopp.  Resultatet understryker vikten av att dagvattendammar regelbundet underhålls. Uppsatsen behandlar ett för kommunen angeläget område och är av hög relevans för Uppsalas stadsbyggnadsförvaltning.

Kamyar Osmani

Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet.

Återförening? En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av bedömningsarbetet i hemtagningsutredningar.

Det här är en studie som imponerar. Författaren ger sig på ett outforskat fält, identifierar relevant teori och litteratur, och väljer en explorativ metod för att utforska komplexiteten i arbetet med hemtagningsutredningar.  Författaren föreslår konkreta utvecklingsområden som kan underlätta det fortsatta arbetet. Studien är välskriven och resultaten känns mycket välgrundade och väl reflekterade.

Molly Owen

Multifunktionalitet i mikroformat, Gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur

Motivering: Uppsatsen visar på konkreta och inspirerande möjligheter för Uppsala kommun att öka förskolebarns tillgång till natur, stärka biologisk mångfald och klimatanpassning. Den visar på hur sociala och ekologiska värden kan förenas och berika även tät urban miljö. Uppsatsen är lättillgänglig och mycket väl genomarbetad, med gestaltningen av förslagen väl grundad i litteraturstudier, enkäter och intervjuer, i en iterativ process som präglas av både kreativitet och noggrannhet.

Elisabeth Dahlqvist-Krasowska

Anmälningspliktens dilemma: Hur organisatoriska faktorer upplevs påverka skolpersonals handlingsutrymme vid orosanmälningar

Motivering: Uppsatsen sätter fingret på en viktig del av skolpersonalens arbete och den visar att det måste arbetas vidare med detta. Med anledning av att området är mycket viktigt för barns och elevers välmående och deras möjlighet till hjälp från socialtjänst så är området relevant för Uppsala kommun. Arbetet har ett moget och tydligt vetenskapligt upplägg med mycket fint språk genom hela uppsatsen. Diskussionskapitlet är föredömligt, likaså författarens tydliga placering av uppsatsens position på forskningsfältet samt ett avsnitt om etiska överväganden. Genom hela arbetet löper en tydlig röd tråd.”

Pernilla Björverud

Att bygga i och för sin bygd Kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle

Motivering: Med en skarp etnografisk blick får läsaren följa med till Hogslätts vänboende i Bottna i Tanums kommun. Uppsatsen belyser den kooperativa boendeformens betydelse för såväl de boende som lokalsamhället i stort. Uppsatsen utgör ett inspirerande exempel för Uppsala kommun på hur man kan utveckla alternativa och väl fungerande bostadslösningar utifrån både ekonomi och sociala hållbarhetsperspektiv. Examensarbetet skrivs utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och håller både en hög empirisk och teoretisk nivå, den är dessutom exemplariskt välstrukturerad och välskriven.

Anna Ekvall

Det är stort fast familjärt. En fallstudie om organisationskulturen och ledarskapets betydelse för kulturen

Motivering: Uppsatsen fångar vikten av ledarskap i organisationskultur, vilket är relevant i alla organisationer så även för Uppsala kommun. Författaren belyser det transformativa ledarskapets betydelse för kultur och medarbetares engagemang samt vikten av ledarskap för framväxt av en positiv organisationskultur. Den mycket ambitiösa uppsatsen är välskriven och har ett tydligt vetenskapligt upplägg med en reflekterande ansats där författaren förklarar och motiverar sina val och även själv tar upp begränsningar i studien på ett vetenskapligt moget sätt.

Heiddis Hilmarsdottir

Implementing sharing economy on a local governance level: A case study from Uppsala Municipality

Motivering: En mycket välskriven uppsats om ett för kommunen angeläget område. Uppsatsen har en bra teoretisk bakgrund och ett utmärkt metodologiskt angreppssätt som inkluderar studier av befintlig dokumentation, enkäter samt intervjuer inom kommunorganisationen. Analysen och resultaten ger kommunen konkret och konstruktiv ny kunskap om vilka åtgärder som behövs för att stimulera till en ökad delningsekonomi inom kommunens verksamheter.

Klara Elmblad och Julia Hultegård

Trädkronstäckning i urbana miljöer. En fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

Motivering: Uppsatsen behandlar förtjänstfullt ett för kommunen angeläget område. Arbetet beskriver uttömmande nyttan av träd i stadsmiljöer och relaterar till aktuell forskning. Författarna använder metoden att mäta krontäckningsgrad som ett mått på Uppsala tätorts situation i perspektiv av internationella rekommendationer och i jämförelse med städer. Även om uppsatsen visar att Uppsala redan har en god trädkronstäckning är uppsatsens samlade innehåll viktig och användbar för kommunens arbete med att utveckla en långsiktigt hållbar stadsmiljö.

Maja Olofsson och Hannah Bill

Grävhörnor, Vita Fläckar och Tomma Sidor En kvalitativ studie över journalistiska roller i Uppsala

Motivering: Uppsatsen är väl genomförd, med en gedigen litteraturstudie, intervjuer och analys, som visar på den variation som finns kring journalistiska roller. Uppsatsen bidrar med värdefulla perspektiv om hur journalister i Uppsala anser att de borde, och skulle vilja arbeta, med mer granskande journalistik, och att hinna lyfta fram flera olika befolkningsgrupper i samhället. Studien visar på hur detta skiljer sig från hur journalisterna kan arbeta i praktiken, givet de resurser och förutsättningar de har.

Petronella Sjögren och Astrid Holmberg

Digitala spel som läroverktyg: En kognitiv arbetsanalys

Motivering: Ett mycket bra examensarbete där verkshöjden, författarnas eget bidrag, imponerar. Författarna har på ett originellt sätt valt ett ramverk från ett helt annat område, kognitiv ergonomisk design och arbetsanalys, man har utvecklat och tillämpat detta verktyg i sin analys av lärarnas utsagor kring digitala spel i undervisningen. Man intar en kritisk och konstruktiv hållning till möjligheterna med digitala lärverktyg. Uppsatsen är hypotesgenererande och induktiv, den är väl genomförd och mycket intressant läsning. Författarna betonar bland annat i sina slutsatser vikten av lärarens aktiva roll när digitala lärverktyg introduceras. Uppsatsen tillför ny kunskap och viktiga perspektiv inom området, till såväl lärare, skolledare som huvudmän, men inte minst också till spelutvecklare.

Agnes Kyrö

Torget som en demokratisk plats

Motivering: Uppsatsen är mycket relevant för Uppsala kommun i sin noggranna undersökning av vad som utgör en demokratisk plats. Uppsatsen har en väl utvecklad litteraturstudie över faktorer som påverkar torgets möjligheter att utgöra en arena för möten och utbyten mellan människor, som stärker gemenskap och demokrati. Detta kombineras med en konkret gestaltning av Rosendals Torg, och diskussion av möjligheter och hinder att tillämpa principerna från litteraturen, i praktiken.

Marjan Rostami

Designing urban landscapes in a new neighbourhood, focusing on aesthetical, social, and ecological values

Motivering: The thesis is of high relevance to Uppsala Municipality, in the process of designing new neighbourhoods and urban landscapes, for the expanding city. The thesis is well written, and contributes design principles, which integrate aesthetical, social, and ecological values, in a convincing manner. The principles have been developed in a process of combining quantitative and qualitative methods of exploring which values the citizens appreciate in order to feel at home, together with ecological analysis of flora and fauna, in context of social and environmental challenges.

Fannie Lindström och Antonia Roos

Det urbana albedots betydelse i ett föränderligt klimat: Geoengineering i Uppsala stad

Motivering: Uppsatsen behandlar hur geoengineering i form av vita tak kan användas i Uppsala för att stävja effekterna av värmeböljor genom att minska medeltemperaturen i staden. Författarna har tillfört ny kunskap specifik för Uppsala tätort, inte minst användbar inför den förestående utbyggnaden av södra staden. Uppsatsen är välskriven med ett tydligt vetenskapligt upplägg och frågeställningarna i arbetet behandlas på ett klart och koncist sätt.

Linda Lindgren och Felicia Andersson

Gamla hundar kan lära barn att sitta – En kvantitativ och kvalitativ analys av hur levande djur i förskolans verksamhet motiveras och organiseras

Motivering: Uppsatsen behandlar en intressant frågeställning och resultaten bidrar med ny kunskap om och ökad förståelse för hur djur på olika sätt kan bidra till utbildningen i förskolan. Uppsatsen är välskriven och har ett ambitiöst upplägg som motiveras väl. De båda delstudierna bidrar båda med överblick över fenomenet och ger en fördjupad förståelse av de pedagogiska argument som används för att involvera djur i den pedagogiska verksamheten.

Mimmi Wänn

Using effect-based methods to evaluate the presence of bioactive compounds in food contact materials made of paper and cardboard

Motivering: Uppsatsen tar upp ett relevant och devis nytt område för miljöförvaltningens livsmedelskontroll där nya krav kommer att ställas på kompetens kring materialsammansättning och kemiska risker rörande förpackningar av papper och kartong. Uppsatsen är välskriven med ett stringent vetenskapligt upplägg. Frågeställningarna i arbetet besvaras på ett klart och koncist sätt, baserat på en för området ny typ av metoder.

Tuva Wrenfelt

Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar: en studie om utvecklandet av hållbara städer

Motivering: En ambitiös uppsats som beskriver den historiska och samtida stadsutvecklingen med avseende på grönytor och ekosystemtjänster i två av Uppsalas stadsdelar med hjälp av planeringsverktyget GYF AP 2.0. Uppsatsen visualiserar och tillämpar planeringsverktyget på ett nytt sätt som inspirerar till nya tillämpningar. Studien problematiserar och bidrar med angelägna diskussioner om hur planeringsverktyget kan vidareutvecklas, för att både underhålla och utveckla framtida ekosystemtjänster och grönytor i dagens och morgondagens Uppsala.

Erik Nilsson och Axel Boman

Go with the flow

Motivering: Uppsatsen tar upp ett aktuellt och viktigt ämne i form av effektiv kollektivtrafik, vilket kommunen finner är en nyckel till att kunna växa på ett hållbart sätt. Uppsatsen, som är författad på engelska, är välskriven med ett stringent vetenskapligt upplägg. Frågeställningarna i arbetet besvaras på ett klart och koncist sätt, baserat på en väl använd metod. Genom hela uppsatsen löper en tydlig ”röd tråd”.

Olivia Stopek

När vattnet tryter

Motivering: Uppsatsen rymmer en insiktsfull diskussion om ansvarsfördelningen mellan medborgare på landsbygden och kommunen gällande vattenförsörjning. Uppsatsen är relevant för kommunen och vattenbolaget, utifrån att den kopplar frågor om skyldigheter och rättigheter till vatten, till frågor om landsbygdsutveckling, och resonemang kring vad som egentligen är en rimlig vattenförsörjning för hushåll. Studiet av hur invånare i Järlåsa och kommunens vattenbolag ser på problemet med vattenbrist, är särskilt relevant som ett led i anpassning till klimatförändringarna.  

Agnes Östberg och Josefin Torgersson

Att klimatdeklarera byggnader

Motivering: Författarna har på ett föredömligt sätt analyserat arbetsgången för klimatdeklarationer och därvid lyft fram risker och utvecklingsområden med vetenskaplig och systematisk metodik; en analys som är av stort värde för klimatdeklarationernas trovärdighet när regelverket införs. Examensarbetet håller absolut högsta klass och rapporten är exemplariskt välstrukturerad och välskriven. En ytterst relevant uppsats med viktiga slutsatser som blir bra verktyg för Uppsala kommuns ambitiösa utbyggnad kommande år.

Ylva Ulfbecker och  Susanne Hasselberg

Ett blågrönt lyft

Motivering: En välskriven, lättillgänglig och inspirerande uppsats som lyfter viktiga frågor och bringar ny kunskap kring vattenplanering. De pekar med hjälp av konkreta och realistiska gestaltningsförslag i en stadsdel i Karlstad på hur en blågrön infrastruktur kan bli ett lyft för vattenförvaltning och riskhantering, men också för stadsdelen som helhet. Arbetet föder väl in i arbetet med Sydöstra stadsdelen där framtidsscenarier utifrån ett vattenperspektiv blir viktiga.

Emma Larsson

Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS

Motivering: Arbetet bidrar till ett ökat kunskapsläge kring reningstekniker av PFAS-ämnen i lakvatten. Uppsatsen är välskriven, med ett exemplariskt språk och ett stringent vetenskapligt upplägg. Problemet är tydligt definierat och frågeställningarna besvaras på ett klart och koncist sätt, baserat på en väl använd metod och föredömlig beskrivning av resultaten. Genom hela uppsatsen löper en tydlig ”röd tråd”.

Sunniva Wejlemark och Josefin Vidén

Regenerativ design: ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

Motivering: Uppsatsen diskuterar flera av de utmaningar angående hållbar stadsbyggnad som kommunen står inför och presenterar möjliga sätt att hantera dem. Uppsatsen bidrar med väl genomtänkta förslag för integrering av ett bostadsområde i Gunsta i det kringliggande landskapet och ekosystemet enligt regenerativa principer. Den är ett inspirerande bidrag till nytänkande om samspelet mellan människa och natur, och är särskilt relevant i arbetet med anpassning av stadsbyggnad till klimatförändringarna.

Mathilda Carlsson och Mathilda Österberg

Vi brukar kalla platsen för Regnbågsbacken, för att det ser ut som om regnbågen går ner där när det har regnat

Motivering: I denna mycket välskrivna och intressanta uppsats undersöks hur regnbågsfamiljer skildras i barnlitterära verk. Barnlitteratur är ett viktigt verktyg i förskola och skola för att rusta barn och unga med kunskaper om allas lika värde. Därför är en ökad förståelse för hur barn som lever i olika familjekonstellationer skildras i litteraturen också viktig för skolans personal. Här bidrar uppsatsen med värdefull analys som kan ge bra utgångspunkter för diskussion och kompetensutveckling bland personalen. Utöver förmågan att formulera tydliga frågeställningar och ett relevant syfte visar uppsatsförfattarna på stor mogenhet och reflektion i såväl teori- som metoddiskussion vilket gör den avslutande diskussionen insiktsfull och trovärdig.

Yvonne Trinh, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Förekomst av mikroplast i dagvatten

Motivering: Uppsatsen ger ny information inom ett aktuellt och omdiskuterat område, mikroplasters spridning till dagvatten från de största utsläppskällorna, vägtrafik och konstgräsplaner. Resultaten är intressanta och användbara i planering av åtgärder för att minska mikroplasters spridning från dessa punktkällor.

Niki Pour Metrahi och Yoel Escanilla, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Den etniska identitetskrisen – en kvalitativ studie om hur unga vuxna med utländsk bakgrund uppfattar och hanterar sin etnicitet

Motivering: Uppsatsen är en kvalitativ studie av studie av hur unga vuxna med utländsk bakgrund (minst en förälder som är utlandsfödd) uppfattar och hanterar sin etniska identitet. Att forma en självidentitet bygger ofta på två delar: den personliga identiteten som vi formar själv och den sociala identiteten som tillskrivs av det samhälle vi finns i. Uppsatsen tar upp och resonerar kring hur identitetsskapandet ser ut för unga som inte fullt ut identifierar sig med bara en specifik etnicitet. Vad kan det innebära i form av inre konflikter hos den enskilde när det gäller vilken etnisk identitet man egentligen tillhör? Strategin för flera av de unga blir istället att anamma en ny identitet. Dessvärre verkar det tydligaste exemplet på denna nya identitet grunda sig på en nedvärderande benämning ("blatte") men flera förkastar denna och de ser sig själva som "moderna svenskar". Uppsatsen är välskriven, intressant och väcker nya frågor. Har den nya identiteten "moderna svenskar" betydelse för de unga som ska hitta sin väg i samhället? Hur påverkar synen på identitet och kulturell tillhörighet kommunens agerande inom olika områden?

Maeva Hachem, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Do the Presence of Anchor Institutions Increase Opportunities in Life? – exploring the Effects of Higher Education Institutions on Pupil´s School Achievements in different neighbourhood types

Motivering: Uppsatsen bidrar till en fördjupad förståelse av vilka effekter universitet och högskolor kan ha på skolresultaten hos elever i sitt närområde och hur dessa effekter påverkar elever som bor i områden med olika socioekonomisk karaktär på olika sätt. Genom undersökningen får kommunen tillgång till ett intressant och relevant underlag i arbetet för att stärka den sociala sammanhållningen och motverka segregation mellan områden i kommunen.

Felix Eriksson, Erik Gustafsson, Karl Malmberg, Simon Martelius, Simon Johansson, Patrick Johansson, Michael Stanowski, Institutionen för energi och teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolus

Motivering: Studenterna har på ett tydligt och utmärkt sätt beskrivit pyrolysprocessen och visat att den kan vara ett framtida alternativ till uppvärmningssystem för fastigheter. Den ger ny kunskap genom att med relevanta räkneexempel visa på den kolsänka som skulle kunna uppnås för en sådan anläggning och genom att visa att det är teoretiskt och praktiskt möjligt att dimensionera ett sådant system samt vad utmaningarna kan vara med detta.

Johannes Randefelt, Miljö- och vattenteknik, Uppsala universitet

Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser

Motivering: Uppsatsen berör ett högaktuellt ämne inom miljöområdet, läkemedelsrester och mikroföroreningar i miljön. På ett pedagogiskt och kärnfullt sätt redovisas olika aspekter av frågan och en teoretisk del kombineras med en praktisk där provtagning skett vid ett antal våtmarker runt om i Sverige. Vid konventionell rening vid avloppsreningsverk avskiljs endast en del av läkemedelsresterna i inkommande avloppsvatten. Johannes examensarbete visar att våtmarker är ett alternativt sätt att avskilja läkemedelsrester med efterpolering som lämpar sig för små och medelstora avloppsreningsverk där det inte alltid är motiverat att installera ett separat reningssteg med mer konventionella tekniker såsom till exempel aktivt kol eller ozonering vilka bidrar till ökad resursförbrukning. Examensarbetet bidrar med ny kunskap och samtidigt som det också lyfter ett antal viktiga frågeställningar att studera vidare i det fortsatta arbetet.

Emma Johannesson och Maria Östlund, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Stadsträdens ekosystemtjänster – en studie av deras ekonomiska värde i Uppsala

Motivering: Uppsatsen ökar förståelsen för hur man kan arbeta med ekosystemtjänster genom att använda sig av ett särskilt verktyg, i-tree. Framförallt beskrivs på ett tydligt sätt hur något som kan vara svårt att värdera blir väldigt konkret. Ämnet känns i högsta grad aktuellt och uppsatsen ger en mycket god förståelse i hur en kommun kan arbeta med träd för att bidra till ett bättre klimat.

Maria Wallstedt, SLU – Institutionen för stad och land

Att göra plats – för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

Motivering: Uppsatsen ger ett bra underlag för framtida medborgardialoger med barn och unga utifrån ett genusperspektiv i syfte att skapa jämställda utemiljöer och öka tillit till det demokratiska systemet. Uppsatsen är välskriven med en disposition och många illustrationer som gör det lätt för läsaren att följa processen och som skapar en närvarokänsla.  Materialet är gediget med tre referensprojekt i andra kommuner förutom fältarbete i Gottsunda som är ett av Uppsala kommuns politiskt prioriterade områden. Teorin är begripligt presenterad och tillämpas i analysen.

John Granström, SLU – Institutionen för energi och teknik, UU – Institutionen för geovetenskaper

Klimatpåverkan från användande av skogsrester till bioenergi med koldioxidlagring (BECCS) och biokol i Sverige – en komparativ livscykelanalys mellan två klimatåtgärder i en svensk kontext

Motivering: Mycket relevant om en fråga i framkant som ger nya data i den för Uppsala mycket aktuella frågan om koldioxidinfångning, en nödvändighet för att Uppsala ska klara sina klimatmål. Trots mängder av mätproblem och osäkerheter i analysmodellen lyckas författaren göra en trovärdig studie med rimligt godtagbara resultat. En bra utformad känslighetsanalys och diskussion, ett bra språk och en god pedagogisk förmåga.

Victoria Eriksson Russo, SLU – Institutionen för vatten och miljö

Mikroplast i behandlat lakvatten – en fallstudie med åtta avfallsanläggningar

Motivering: Uppsatsen bidrar till ny kunskap om deponiers inverkan på omgivningen. I kommunen finns flera deponier, både avslutade och pågående, som miljömässigt påverkar omgivningen på olika sätt och kan utgöra risker för miljö och hälsa. Utifrån uppsatsen, som visade att förekomsten av mikroplaster i lakvatten är relativt liten, får kommunen möjlighet att prioritera resurser för miljöpåverkan från mikroplaster där det behövs bäst.
Genom uppsatsen löper en tydlig röd tråd som på ett elegant sätt väver ihop arbetet till en vetenskaplig helhet av hög klass. Hela det synnerligen välskrivna arbetet visar på mycket stor akademisk mognad där särskilt de metodmässiga delarna bör framhållas som exemplariska.

Marcus Ahlström, UU – Institutionen för informationsteknologi

Online-instrumentering på avloppsreningsverk – status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

Motivering: Examensarbetet är av hög relevans för kommunen och pekar på olika konkreta verktyg för att kunna bedriva en energieffektiv process i avloppsreningsverk. En spännande och väl utförd studie som söker svar på balansen mellan teknisk och mänsklig faktor, i balansen mellan miljönytta och resurseffektivitet. Studien pekar förtjänstfullt ut flera nödvändiga fortsatta studier, t ex på nordisk nivå. 

Maria Walter, SLU – Institutionen för stad och land

Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer – med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

Motivering: Uppsatsen är relevant för Uppsala som växer och förtätas då den förmedlar hur stora träd i kulturmiljöer kan hanteras. Materialet är omfattande med en gedigen kunskapsöversikt, två referensprojekt i andra länder och platsstudier i Haga, Göteborg. Uppsatsen är mycket välskriven med illustrativa bilder och kartor som gör att även lekmän kan förstå ämnet. Den avslutande diskussionen knyter ihop de olika teorierna med rekommendationer.

Sara Westerdahl och Tilda Alzén

"Kvalitetsskillnader i välfärden - en studie av privata och offentliga aktörer på marknaden för hemtjänst"

Detta är ett mycket välformulerat och engagerat arbete av stor relevans som behandlar frågor kommunen brottas med i syfte att få bäst omsorg för pengarna. I uppsatsen visas att konkurrens/mångfald på marknaden och vettiga ersättningssystem är viktiga i arbetet med att kunna erbjuda brukare av hemtjänst god kvalitet. Uppsatsen innehåller en gedigen teoretisk bakgrund och beskrivning av tidigare studier, metodvalet är välmotiverat och rimligt och slutsatserna följer på ett tydligt sätt analysen och förefaller trovärdiga. Uppsatsen är också mycket väldisponerad och den språkliga framställningen utmärkt.

Liz Holmquist 

"Idrottsplatsen som målpunkt och mötesplats - en studie av idrottande ungdomars rörelsemönster och kontaktskapande mellan områden"

Uppsatsen behandlar ett ämne av hög relevans för alla kommuner då idrottsplatsen har stor betydelse för ungdomar, social integration och interaktion. Detta är viktig kunskap då idrottsplatser i allt större grad i den förtätade staden och med begränsade resurser måste möta behoven hos såväl de som är organiserade i det traditionella föreningslivet som de som inte är det. Utöver förmågan att formulera ett tydligt och genomförbart syfte samt anknyta till relevant teori visar författaren en stor medvetenhet om uppsatsens styrkor och begränsningar avseende metod- och materialval samt skicklighet i konsten att länka samman teori och empiri.

Ebba Johansson och Gerda Peterson

"Ris och ROS i Årike Fyris - en utveckling och visualisering av metoden ROS för upplevelserika stadsnära naturområden"

En mycket gedigen uppsats som både kan läsas som metodhandbok och som fallbeskrivning av Årike Fyris, vilket anges i en läsanvisning. Förutom välskriven text finns gott om tydliga kartor, figurer och tabeller. Dessutom inleds uppsatsen med en några sidor lång sammanfattning på engelska, vilket hjälper läsaren att få en snabb överblick.

Jonas Ohlsson

"Fodder Yeast ang Biogas Production: A Fruitful Symbiosis? – Optimization of a Single-Cell Protein Process ang Examination of its Impact on Biogas Output"

Avhandlingen handlar om att konvertera hushållssopor till protein för användning som fiskfoder, detta som alternativ till biogas. En intressant avhandling för utveckling av Uppsala Vattens biogasproduktion, och lokal livsmedelsproduktion. Författaren uppvisade under arbetet en stor självständighet i arbetet: designade själv experimenten, kommunicerade med industripartnern, hanterade felsökningarna under metodutveckling, analyserade och tolkade resultaten och skrev fram avhandlingen. Arbetet representerar god vetenskap av två anledningar: det lyfter fram grundforskningens betydelse och det pekar på stor potential för ny biotekniska tillämpningar. Författaren visar i uppsatsen att han är en väldigt god akademisk skribent och har även fortsatt sin bana som ung akademiker.

Robert Jönsson

"Mikroplast i dagvatten och spillvatten - avskiljning i dagvattendammar och anlagda våtmarker"

Mikroplaster utgör en viktig förorening i bl a sjö- och kustvatten och befaras exempelvis kunna orsaka betydande skador på vattenlevande djur. Robert Jönssons examensarbete har tagit fram viktig ny information om förekomst av mikroplaster i dagvatten och hur effektiva olika anläggningar, såsom dagvattendammar och våtmarker, är för att avskilja mikroplaster och fungera som barriärer för deras spridning till känsliga miljöer. Dessutom har efterföljande studier på spill-, dag- och dricksvatten i Uppsala kommun dragit lärdom och nytta av den välformulerade och noggranna metodbeskrivningen, vilket ytterligare bidragit till att öka kommunens möjlighet till kunskapsinhämtning inom detta område. En tydlig röd tråd löper genom hela uppsatsen som är mycket välskriven och visar på stor akademisk mognad.

Maria Walter

"Mikroparken: en inkluderande plats i den täta staden"

En välskriven kandidatuppsats med tydlig disposition. Syftet anges i två steg; först att definiera begreppet mikroparker och sedan analysera tillämpningar. Uppsatsen baseras på ett rikt material som presenteras på ett överskådligt sätt.

Oskar Mellegård och Henrik Lizell

"Jordbruksteatern - från jordbruket till människan"

Detta är ett mycket relevant och innovativt arbete, sett till samhällets utmaningar i samband med hållbar stadsutveckling, inte minst för Uppsala kommun. Dilemmat med förtätning och mindre marktillgång för publika ändamål löses elegant genom att göra marken direkt utanför staden tillgänglig, trots att den består av jordbruksmark, som av tradition är otillgänglig. Med en innovativ kombination av metoder har man jobbat fram en gestaltning som övertygar och är anpassningsbar till ett verkligt scenario. Att man med sitt förslag tagit pris i en designtävling vittnar om förslagets innovativa höjd och praktiska tillämpbarhet. En trevlig och välskriven uppsats!

2016/2017

Tobias Näslund Eriksson och Martin Skiöld

"Ljudövervakningssystem för smarta städer – Designriktlinjer i enlighet med svensk lagstiftning"

Bevakningssystem av olika slag diskuteras alltmer som ett kompletterande instrument för trygghetsskapande och brottsbekämpande åtgärder. Alla former av automatisk övervakning måste balanseras mot olika lagstiftningar på området och de uppenbara riskerna för integritetskränkning. Även om det inte idag är aktuellt med ljudövervakning av allmän plats i Uppsala är genomgången av teknikens möjligheter och begränsningar gedigen och den juridiska genomlysningen fullödig. Arbetet håller hög akademisk kvalitet med ett fint språk, grundlighet i forskningsansatsen, avancerad metod, djupgående analys samt med en röd tråd och tydligt motiverade val genom hela uppsatsen.

Cecilia Nerman

"Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge"

Arbetet är ett förebildligt exempel på hur dagvattenhantering kan införlivas i och bli en kvalitet i gestaltningen av ett bostadsområde. Författaren belyser frågan ur ett brett perspektiv där, inte minst lyfts de sociala värdena fram. Ett akademiskt intressant, tvärdisciplinärt arbete som utnyttjar såväl landskapsteori som ingenjörskonst i praktisk tillämpning. Uppsatsens tydliga koppling mellan analys, goda exempel och förklarande förslag ökar förståelsen för detta komplexa ämne.

Gustav Broms

"Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin – Sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling"

Denna mycket välskrivna, ambitiösa och innehållsrika uppsats är synnerligen intressant ur ett landsbygdsperspektiv och ger kommunen ökad kännedom om bygdebolagens inverkan på sammanhållning såväl som social och ekonomisk utveckling. Uppsatsen har en klar problemställning och ett tydligt syfte. Författaren diskuterar insiktsfullt den teoretiska referensramen och den empiriska studien är mycket intressant och väl genomförd. Analysen präglas av klarhet och systematik och författaren visar på ett mycket självständigt, moget och reflekterande förhållningssätt.

Johan Karlsson och Hannes Öckerman

"Föroreningar från gata till å – Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastning från dagvatten genom en fallstudie i Uppsala"

Föroreningar från gata till å – Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastning från dagvatten genom en fallstudie i Uppsala
Författarna har tagit sig an ett viktigt uppdrag: att utveckla modeller för bedömning av föroreningsbelastning. Arbetet har ett ambitiöst upplägg och ett skickligt utförande och har därigenom blivit ett viktigt bidrag till såväl teori som praktik, inte minst till Uppsala kommuns förestående arbete med belastningsberäkningar för Fyrisån. Uppsatsen står ut i mängden.

Caroline Berkelind och Martina Roos Holmborg

"Talet om kompetensutveckling – en diskursanalytisk uppsats om den kommunalanställde tjänstemannens kompetensutveckling"

Uppsatsen lyfter ett antal intressanta perspektiv gällande kompetensutveckling där kompetensutveckling diskuteras dels som ett skyddsnät för anställningsbarhet på arbetsmarknaden och dels i relation till kompetensutvecklingens syfte att bidra till ett bättre utfört jobb. 

Författarna anknyter till relevant litteratur inom området och metodavsnittet är utförligt och ger tydlig information om tillvägagångssättet. Ett antal intressanta intervjuer har genomförts och de empiriska resultaten redovisas tydligt. Den avslutande analysen och diskussionen bidrar på ett mycket intressant sätt till kunskapsuppbyggnaden inom detta fält.

Elin Claesson

"Identifiering och utvärdering av växters bullerreducerande förmåga i urban miljö"

Uppsatsen slår fast att de beräkningsmodeller som idag används i Sverige och därmed även i Uppsala, inte beaktar växtlighet i tillräcklig grad. Uppsatsen är också en bra kunskapssammanställning genom att tydligt beskriva hur växtlighet i bullersynpunkt idag beaktas och dess verkliga betydelse. Det är troligt att Uppsala kommun kommer att se över de beräkningsmodeller som idag används som en följd av uppsatsen. Arbetet håller god akademisk standard med ett fint språk och där särskilt en mycket tydlig och fin struktur och det synnerligen gedigna diskussionsavsnittet bör framhållas.

Johanna Hedlund

"Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) i svenska vatten"

Motivering: Uppsatsen behandlar en fråga av aktuell och stor betydelse för Uppsala. Författaren har i sitt arbete visat mycket god förmåga att arbeta självständigt, planera och bedriva forskning och skriva fram resultatet. Uppsatsen bygger på en omfattande provtagning som i sig sannolikt kommer att ha mycket stor betydelse för framtida bedömningar. Uppsatsen bekräftar gällande hypoteser och tillför nya konkreta frågeställningar om PFAS miljöpåverkan.

2015/2016

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider Kontaktcenter Stadshuset, Stadshusgatan 2 

Måndag 8.00-17.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-17.00

Helger stängt. 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Största delen av kommunledningskontoret finns på Stadshuset, Stadshusgatan 2, 753 21 Uppsala.
Postadress:
Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala.
Fakturaadress:
Uppsala kommun, UPK 7500, Box 1023, 751 40 Uppsala.

Nyheter om stipendier

  • Nya stipendiater inom kultur

    Musikpedagogen och artisten Peter Ekengren får Uppsala kommuns stipendium till Gösta Knutssons minne 2024 och konstnären Nicole Khadivi får Uppsala kommuns stipendium till nyutexaminerad bildkonstnär 2024–2025.

  • 500 000 kronor till Uppsalas kulturstipendiater

    På kulturnämndens sammanträde 25 april 2024 beslutades att tolv kulturstipendiater får sammanlagt 500 000 kronor. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden i Uppsala kommun.