Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så blir spårvägen en del av staden

När vi bygger spårväg tänker vi på hur hela Uppsala ska utvecklas. Att bygga en spårväg handlar inte bara om att lägga spår i marken, vi planerar också att utveckla de gröna miljöerna, gatorna och stadsdelarna längs hela sträckan.

Spårväg ger möjlighet att föra in ny grönska i stadsrummet. Till skillnad mot buss så kan spårväg lättare kombineras med gröna miljöer. Den kan dras genom gröna ytor eftersom den inte kräver underlag som är asfalterat.

Bildspelet nedan visar hur Sjukhusvägen förändras när vi bygger spårväg längs med vägen. 

1 av 2
Så ser Sjukhusvägen ut idag, utan spårväg.
Sjukhusvägen idag, innan spårväg byggs. Nästa bild visar hur Sjukhusvägen kan se ut med spårväg.

Det innebär att en stor del av ett spårvägsprojekt handlar om att utveckla miljöer runtomkring spårvägen, till exempel bygga broar och tunnlar, nya cykelbanor och plantera träd. Av den totala kostnaden för den planerade spårvägen fördelas kostnaden ungefär så här:

  • En tredjedel går till så kallade konstbyggnader som broar, gång- och cykeltunnlar och stödmurar.
  • En tredjedel går till gator, flytt av ledningar, gång- och cykelbanor, grundläggningsarbete och trädplantering.
  • En tredjedel går till spårspecifika saker som spårvägsbanorna, el, signalsystem och hållplatser.

Illustrationen nedan visar hur marken kommer att användas för gröna ytor, gång- och cykelbanor, gator, hållplatser och trädplantering.

Se illustrationen i större format

Spårväg_900x512.jpg

Utveckling av stadsdelarna

Längs spårvägssträckan planerar vi också att utveckla flera olika stadsdelar. Vissa av stadsdelarna finns redan idag, medan andra är under uppbyggnad. Några stadsdelar har vi enbart börjat planera utvecklingen av. Oavsett innebär spårvägen stora förändringar för de som bor och verkar längs sträckan. Nya bostäder, skolor, vårdinrättningar ska byggas. Plats ska skapas för företag och verksamheter. Och trivsamma och gröna miljöer ska utvecklas.

Här är några av stadsdelarna som vi utvecklar längs spårvägssträckan.

Gottsunda

I Gottsunda kommer spårvägen gå längs bland annat Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé. Vid de två stråken planerar vi att bygga cirka 5000 bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg. Men även lokaler för service i form av utbildning, idrott, kultur och handel.

Läs mer om utvecklingen i Gottsunda

Ulleråker

Via Ångströmlaboratoriet kommer spårvägen att gå genom Ulleråkersvägen. I Ulleråker planeras det för en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Nya bostäder och hela stadsdelen kommer att formas för att ett hållbart liv ska bli enkelt. Spårvägen blir därför en viktig del för hur Ulleråker utvecklas. Förutom fler bostäder utvecklas det nya torg och parker.

Läs mer om utvecklingen i Ulleråker

Ultuna

Genom Ultuna kommer det att gå två spårvägssträckor som binder ihop Ultuna både mot Gottsunda och mot Ulleråker. Området kommer att utökas med ny bebyggelse -  både med bostäder, arbetsplatser, genom utveckling av campus och med service.

Sydöstra stadsdelarna

I de sydöstra delarna av Uppsala ska det under de kommande 30 åren växa fram flera nya hållbara stadsdelar. Det blir bostäder, service men också plats för mycket grönska. Här planeras också för en ny järnvägsstation, Uppsala S, där spårvägen kommer att ha sin start och rulla hela vägen in till centralstationen.

Läs mer om utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna

Rosendal

Här är spårvägen planerad att på sikt gå längs en central huvudgata, Torgny Segerstedts allé. Men inledningsvis kommer kollektivtrafiken att bestå av busstrafik. Rosendal är en helt ny stadsdel i södra Uppsala som växer fram där hållbarhet och innovation är nyckelordet i byggandet. Det byggs för bostäder, arbetsplatser, service men också torg, lekplatser och gröna ytor för rekreation, umgänge och lek.

Läs mer om utvecklingen av Rosendal

Boländerna

Nya företagskvarter kommer att växa fram i den del av Boländerna som är närmast Uppsalas stadskärna. Området kallas Främre Boländerna. Omvandlingen av området beräknas vara helt klar 2035.

Information om utvecklingen av Främre Boländerna

Uppsala central

Uppsala C kommer att utvecklas mycket de kommande åren i och med att spårvägen ska gå till centralstationen och att två nya järnvägsspår ska dras från länsgränsen mot Stockholm till stationsområdet. I samband med detta kommer stationsområdet även byggas om för att ge plats till fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser.

Läs mer om utvecklingen av Uppsala C

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér