Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Cyklister räknas

Mätningar och undersökningar om Uppsalabornas resvanor ger viktig kunskap till Uppsala kommuns arbete med cykelfrågor. Informationen ligger till grund för beslut kring bland annat underhåll och upprustning av våra cykelvägar.

Vi har sedan år 2000 använt oss av olika metoder för att ta reda på vilket transportmedel Uppsalaborna väljer att använda sig av vid olika typer av resor.

Resvaneundersökningar

Från år 2000 till 2015 har vi genomfört omfattande resvaneundersökningar vart femte år. Undersökningarna har bland annat visat vilket transportmedel invånarna väljer att använda sig av vid olika typer av resor. Uppsalabornas resvanor är en viktig del i vårt arbete med cykelfrågor.

Utifrån resultatet av den senaste resvaneundersökningen från 2015 så står cykeltrafiken för 36 procent av personresorna i Uppsala tätort. Detta gör Uppsala till en av de städer i Sverige med högst andel cykelresor. I de övriga delarna av kommunen sker mellan 1 och 9 procent av resorna med cykel. Sett till hela kommunen uppgick andelen cykelresor till 33 procent av persontransporterna.

Kollektivtrafikbarometern

I och med att vi tecknat ett samarbetsavtal med Region Uppsala fungerar datainsamlingen annorlunda från och med 2020. Samarbetsavtalet med Region Uppsala innebär att vi får ta del av den resvanedata som Regionen samlar in varje månad genom Kollektivtrafikbarometern (Svensk kollektivtrafik). Med hjälp av den statistiken tar vi fram resvanerapporter. Det som skiljer denna statistik från tidigare är att data samlas in löpande, i stället för var femte år. Ändringar i färdmedelsfördelningen kan också följas över året.  

Årliga punktmätningar

Som underlag för arbetet med cykelfrågor genomför vi också årliga punktmätningar. Mätningarna visar hur många cyklister som passerar vid olika platser utmed cykelnätet. Vi använder oss av både fasta och tillfälliga mätpunkter. Idag finns det totalt fem fasta cykelmätare som mäter cykeltrafiken dygnet runt, året om. De är placerade utmed Vårdsätravägen, Dag Hammarskjölds väg, vid Hamnspången, Islandsbron och Uppsala C. Under de senaste åren har vi också genomfört tillfälliga cykelmätningar (vanligtvis veckolånga räkningar) vid över 300 platser.

Sammantaget ger ovanstående trafikmätningar en relativt god bild av hur många och vart man cyklar samt hur det fördelar sig över dygnet och året. Informationen ligger till grund för beslut kring bland annat underhåll och upprustning av kommunens cykelvägar.

Trafficweb – Trafikverkets vägtrafikflödeskarta

2019 införde vi ett nytt trafikmätningssystem som heter Trafficweb. Trafficweb lagrar, bearbetar och redovisar all trafikdata. Systemet användes bara internt i kommunen till en början, men sedan 2020 är trafikdata från Trafficweb tillgängligt för allmänheten via Trafikverkets vägtrafikflödeskarta. Information om antal fordon, fordonstyper och dess hastigheter är exempel på data som det går att ta del av.

Läs mer om vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se
Se trafikflödeskartan på trafikverket.se

1 av 3
En cyklist passerar räknestationen vid Uppsala C.
Cykelräkning genom radarmätning vid Uppsala C.