Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nuvarande översiktsplan fortsätter vägleda samhällsbyggandet

Kommunfullmäktige tog 7 november ställning till översiktsplanens aktualitet. Nuvarande översiktsplan fortsätter vägleda samhällsbyggandet. Kommunfullmäktige bekräftar också att utbyggnadsinriktningen för de närmaste decennierna ligger fast, med särskild satsning på södra Uppsala stad och att bebyggelseutveckling är möjlig i ett drygt tiotal andra tätorter.

– Den nuvarande översiktsplanen ger kommunen stöd för en hållbar utveckling av hela Uppsala under de närmsta åren. För att Uppsala ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt vill vi ta fram en ny översiktsplan under nästkommande mandatperiod. Därför inleder vi nu ett omfattande dialogarbete där medborgarna får möjlighet att påverka Uppsalas långsiktiga utveckling, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Krav enligt plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan, och kommunfullmäktige måste en gång per mandatperiod ta ställning till planens aktualitet i en så kallad ”planeringsstrategi”. Den nu gällande översiktsplanen för Uppsala kommun antogs i december 2016. I översiktsplanen ingår även ett antal fördjupningar (FÖP) för olika orter och stadsområden.

Uppdaterad översiktsplan för Uppsala kommun

Översiktsplanens ställningstaganden till markanvändning och utveckling av den byggda miljön bedöms vara tillräckligt aktuella. Vissa detaljer i planen har bedömts vara inaktuella och redovisas i ett särskilt avsnitt. Dessutom görs ett antal förtydliganden samt redovisning av förändrade förutsättningar och anspråk.

Utbyggnadsinriktning för Uppsala kommun

Utbyggnadsinriktningen för stadsområdet är att utnyttja de planerade investeringarna järnväg, spårväg med mera för att möjliggöra byggande av cirka 30 000 bostäder och många arbetsplatser i södra Uppsala stad. I övriga delar av staden färdigställs pågående projekt och nya små bostadsprojekt kan tillkomma i lägen där de gör särskild nytta och inte kräver stora investeringar i infrastruktur. Det är angeläget att planera för nya större verksamhetsområden. I de prioriterade tätorterna möjliggörs för bostadsbyggande upp till kapacitetsgränser i exempelvis vatten och avlopp.

Hållbarhetsutmaningar och samhällsutveckling

Även om översiktsplanen bedöms vara tillräckligt aktuell för de närmaste åren är det angeläget med en uppdatering. Hållbarhetsutmaningar och hastigheten i samhällsutvecklingen motiverar detta. Arbetet med att uppdatera översiktsplanen ska ske genom en bred och inkluderande process. Planeringsunderlag och styrdokument tas fram löpande för att kunna användas i den fysiska planeringen i närtid och för revidering av översiktsplanen. En reviderad översiktsplan bedöms kunna antas av kommunfullmäktige senast ett par år efter nästa val. Kommunstyrelsen har givit direktiv för revideringen.