Nya hastigheter i Uppsala kommun

 1. I korthet


  Vägmärke, 40 kilometer/timme. Foto: Stewen Quigley

  Hösten 2015 började vi införa nya hastigheter i Uppsala kommun. Syftet är
  att skapa en trygg och säker gatumiljö som är tillgänglig för alla. Förutom ökad trafiksäkerhet ska de nya hastigheterna resultera i
  ökad tillgänglighet och bättre samspel mellan cyklister, gångtrafikanter, bilister och kollektivtrafik. 

  Fäll ihop
 2. De nya hastighetsgränserna


  De nya hastighetsgränserna är 30, 40, 60 och 80 kilometer i timmen. Det ersätter till stor del dagens 50 och 70 kilometer i timmen inom kommunens tätorter.

  Det här är grundprinciperna för de nya hastighetsgränserna:

  Vägtyp Hastighet
  Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor. 30 km/tim
  Gator, i huvudsak inom huvudgatunätet, med gång- och cykelbanor och gator med gångbanor och cyklar på körbanan. 40 km/tim
  Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd och vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen. 60 km/tim

  Lägre hastigheter räddar liv

  Lägre hastigheter leder bland annat till kortare bromssträckor och därmed mindre allvarliga följer vid en eventuell bilolycka. Att sänka farten från 50 till 40 kilometer i timmen minskar stoppsträckan med sju meter och kan rädda dig från en kollision. Genom att sänka hastigheten kan vi rädda 15 till 20 liv varje år.

  Mer information om hastigheter och hur de påverkar trafiksäkerheten finns på Trafikverkets webbplats:

  Länsstyrelsen beslutar om hastigheter på enskilda och statliga vägar

  Kommunen beslutar om hastighetsgränser inom tättbebyggt område eller på andra vägar där kommunen är väghållare. Om du har frågor om hastigheter på statlig och enskild väg eller utanför tättbebyggt områden ska du kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen finns på deras webbplats

  Hastighetsöversyn ligger till grund för de nya hastigheterna

  För att ta fram förslaget om nya hastigheter har kommunen gjort en hastighetsöversyn med fokus på miljö, hälsa, omgivningens karaktär, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. De nya hastigheterna är anpassade till vägarnas säkerhet och standard och till hur mycket våld människokroppen tål vid en krock.

  Vi prioriterar alltid de oskyddade trafikanterna och tar hänsyn till exempelvis kollektivtrafik, personbilstrafik och frakt av varor. Målet är att de nya hastigheterna ska leda till att stadsrummet används på ett sätt som stödjer stadens utveckling ännu bättre.

  Vid översynen har vi använt en metod framtagen av Trafikverket och SKL.
  Läs om metoden i handboken "Rätt fart i staden – hastighetsnivåer i en attraktiv stad"

  Fäll ihop
 3. Berörda områden och tidsplan


  Följande områden har redan fått nya hastighetsgränser:

  • Storvreta
  • Lindbacken
  • Gunsta
  • Ramstalund
  • Ytternäs
  • Vreta
  • Bodarna
  • Lövstalöt
  • Vänge

  Nya hastigheter 2017–2018

  Med början hösten 2017 får följande områden nya hastighetsgränser. I kartorna ser du vilka gator som är berörda och vilka hastigheter vi föreslår:

  Almunge (PDF, 4 MB)

  Björklinge (PDF, 1 MB)

  Bälinge (PDF, 2 MB)

  Gåvsta (PDF, 1 MB)

  Knutby (PDF, 2 MB)

  Länna (PDF, 4 MB)

  Skyttorp (PDF, 4 MB)

  Vattholma (PDF, 4 MB)

  Järlåsa (PDF, 3 MB)

  Nya hastigheter 2018

  Uppsala tätort får nya hastighetsgränser med start 2018. I kartorna nedan ser du vilka gator som är berörda och vilka hastigheter vi föreslår:

  Uppsala tätort – helhetsbild (PDF, 5 MB)

  Norra och centrala Uppsala (PDF, 6 MB)

  Södra Uppsala (PDF, 4 MB)

  Västra Uppsala (PDF, 4 MB)

  Östra Uppsala (PDF, 5 MB)

  Du kan fortfarande ställa frågor om eller lämna synpunkter på de föreslagna hastigheterna. Din synpunkt registreras och blir en allmän handling.
  Skicka in en fråga eller lämna en synpunkt om de nya hastigheterna i Uppsala tätort.

  Fäll ihop
 4. Andra åtgärder för att sänka hastigheterna


  I samband med att kommunen ändrar hastighetsgränserna genomför vi informationsmöten och andra kommunikationsinsatser för att berätta om hur hastigheten påverkar trafiksäkerheten. Trafikverket och polisen arbetar också kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor.

  När vi bygger om eller bygger nya vägar utformar vi dem så att det ska vara enkelt att hålla rätt hastighet. Vi bygger bland annat gupp, cirkulationsplatser och anlägger planteringar för att hålla ner hastigheten.

  Vi arbetar också med att öka trafiksäkerheten vid övergångställen.
  Läs om kommunens arbete med trafiksäkerhet vid övergångsställen.

   

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop