Reglemente

Attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete och gäller Uppsala kommuns nämnder. Reglementet gäller för alla ekonomiska transaktioner.

Sammanfattning

Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

 • Beställning.
  Den person som beställer varor eller tjänster för kommunens räkning ska vara behörig, ha kompetens och göra kontroller mot styrdokument för upphandling.
 • Prestation.
  Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen.
 • Bokföringsunderlag.
  Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed.
 • Betalningsvillkor.
  Att betalning sker vid rätt tidpunkt.
 • Bokföringstidpunkt.
  Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
 • Kontering.
  Transaktionen är rätt konterad.
 • Beslut.
  Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

Om fel uppstår ska dessa upptäckas och åtgärdas snarast.