Möteshandlingar

Socialnämnden för barn och unga 22 oktober 2014

Kallelse och protokoll

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: socialnamnden-barnochunga@uppsala.se