Interpellation/fråga

Fråga om deltagande arbetsutskottet