Ärende

11. Yttrande över detaljplan för Rackarberget, samråd