Yttrande

Yttrande över förslag till detaljplan, del av kv. Bredablick