Interpellation/fråga

5. Interpellation om förskolan i Gåvsta från Roine Thunberg (M)

Det här är ett beslutsunderlag.