Interpellation/fråga

20. Interpellation av Lisen Burmeister (SD) om storlek på barngrupper