Interpellation/fråga

25. Interpellation om kostnadskontroll av modersmålsundervisning från S Alm (SD)