Interpellation/fråga

Interpellation om organisering för skolundomar från L Johansson (FI)