Interpellation/fråga

Interpellation om antisemitism i Uppsala från Jonas Segersam (KD)