Interpellation/fråga

KF 16 Interpellation om konsekvenser av det förändrade antagningssystemet