Interpellation/fråga

221. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om Skolfam