Interpellation/fråga

22. Interpellation av Simon Alm (SD) om Bolandgymnasiet