Interpellation/fråga

142. Fråga av Anna Manell (L) om förskoleplatser