Interpellation/fråga

Svar på interpellation om ensamkommande i skolan