Interpellation/fråga

120. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minnet av förintelsen - med svar