Interpellation/fråga

202. Svar på interpellation framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad