Ärende

21. Bemyndigande till KS att uppta lån samt lånelimiter kommunala bolag 2016