Interpellation/fråga

199. Interpellation av Stefan Hanna (C) om situationen på Von Bahrs skola